Fundacja Aeris Futuro

Informacje o producencie

 Fundacja Aeris FuturoEmail:  aeris@eko.org.pl

http://www.aeris.eko.org.pl

Misj? Fundacji jest skuteczne przeciwdzia?anie globalnym zmianom klimatu, ochrona i zwi?kszenie ró?norodno?ci biologicznej i krajobrazowej, wspieranie rozwoju spo?eczno?ci lokalnych oraz promowanie odpowiedzialnego biznesu.

Projekt CZAS NA LAS to g?ówny program Fundacji daj?cy mo?liwo?? rekompensaty emisji dwutlenku w?gla poprzez sadzenie drzew w ró?nych regionach naszego kraju. W program anga?uj? si? firmy, organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne.

BIURO:

ul. Garbarska 4/2
31-131 Kraków
tel. 012 430 08 22