EKOZAKUPY.net
Informacje kontaktowe

 EKOZAKUPY.net
 ul.Piatkowska 94 C
 
 60-649 Pozna?


Nazwa:  Anna Zbierska
Telefon: 503-83-83-97
Faks: 
Email: info@ekozakupy.net

http://ekozakupy.net

 

Witamy na EKOZAKUPACH.net

Prosz? wybra? kategorie interesuj?cych Pa?stwa produktów.

Koszty wysy?ki:

W opisach poszczególnych produktów starali?my si? poda? szacunkowe koszty ich dostawy, jednak ze wzgl?du na ró?norodno?? asortymentu i zró?nicowane wymiary przesy?ek mog? one nieco ró?ni? si? od kosztów wysy?ki obliczanych automatycznie przez komputer (tylko na podstawie wagi przesy?ki) przy sk?adaniu zamówienia. Ponadto niektóre, nietypowe przesy?ki (zawieraj?ce produkty ró?nego typu) mog? wymaga? kalkulacji  indywidualnej. W zwi?zku z tym dok?adna  informacja o koszcie transportu przekazywana b?dzie Pa?stwu za po?rednictwem poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyj?cia zamówienia.